Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
17/12/2023

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davaları

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte geride bıraktığı mal varlığıdır. Mirasçı, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçı sıfatını kazanır.

Miras bırakan, mirasçılarından birini veya birkaçını miras dışı bırakabilir. Miras dışı bırakılan kişi, mirasçı sıfatını kaybeder.

Mirasçı, mirası reddetme hakkına da sahiptir. Mirası reddeden kişi, mirasçı sıfatını kaybeder.

Mirasın reddi, mirasçının mirasçılık sıfatını kaybetmesi için tek yoldur. Miras bırakan, mirasçısını miras dışı bıraksa bile, mirasçı mirasın reddi hakkını kullanarak mirasçı sıfatını kaybetmekten kurtulabilir.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davaları

Mirasçı, mirası reddetmişse, mirasçılık belgesi verilmesini talep edebilir. Mirasçılık belgesi, mirasçının mirasçı sıfatını gösteren resmi bir belgedir.

Mirasçılık belgesi, sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Dava, mirasçının yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Dava dilekçesinde, mirasçının kimliği, miras bırakanın kimliği ve mirasın reddedildiğine dair beyan yer almalıdır.

Mahkeme, davayı görerek, mirasçının mirasçı sıfatını kazandığının tespitine karar verir. Bu karara göre, mirasçıya mirasçılık belgesi verilir.

Türk Medeni Kanunu'nda Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davaları

Türk Medeni Kanunu'nda mirasın reddi ve mirasçılık belgesi verilmesi davalarına ilişkin hükümler, 605-612. maddeler arasında yer almaktadır.

605. Madde: Mirasçı, mirasın kendisine intikal ettiğini öğrendiği tarihten başlayarak üç ay içinde mirası reddetme hakkını kullanabilir. Mirasçı, bu süre içinde mirası reddetmemişse, miras reddedilmiş sayılır.

606. Madde: Mirasçı, mirası reddetme hakkını, miras bırakanın ölümünden başlayarak bir yıl içinde de kullanabilir. Ancak, mirasçının mirasın kendisine intikal ettiğini sonradan öğrenmiş olması halinde, bu süre öğrenme tarihinden başlayarak başlar.

607. Madde: Mirasçı, mirası reddettiğini, sulh mahkemesine yazılı beyanla veya sözlü beyanını bir tutanakla tespit ettirmek suretiyle açıklayabilir.

608. Madde: Mirasçı, mirası reddederek mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirasçı, mirası reddetmişse, mirasın kendisine intikal ettiği tarihte miras bırakanın borçlarından sorumlu olmaz.

609. Madde: Mirasçı, mirası reddettiğini beyan ettiği tarihten itibaren iki ay içinde, sulh mahkemesine mirasçılık belgesi verilmesini isteyebilir.

610. Madde: Mirasçılık belgesi, mirasçının mirasçı sıfatını gösteren resmi bir belgedir.

611. Madde: Mirasçının mirası reddettiğini beyan ettiği tarihten itibaren iki ay içinde mirasçılık belgesi verilmesini istememesi halinde, mirasçılık belgesi, mirasçının mirasçılık sıfatını kazandığının tespitine karar veren mahkemece verilir.

Sonuç

Mirasın reddi, mirasçının mirasçılık sıfatını kaybetmesi için tek yoldur. Mirasçı, mirası reddetmişse, mirasçılık belgesi verilmesini talep edebilir.